Javni poziv

Medžlis IZ-e Tešanj u saradnji sa Institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka, Vakufskom direkcijom i Muftijstvom zeničkim u povodu 140, godišnjice IZ-e  u Tešnju organizuje naučnu konferenciju  ISLAMSKA ZAJEDNICA U TEŠNJU (1884-2024) ustrojstvo, vjersko-prosvjetne ustanove, vakufi, ulema - Tešanj, 10. decembar 2024.godine. 

Tim povodom objavljen je javni poziv za dostavljanje prijava za učešće na ovoj konferenciji u listu "Preporod" broj: 1261/11 od 01.06.2024. na strani 52. koji skeniran u JPG formatu objavljujemo na ovoj stranici, a pregledniji  PDF format  možete pogledati klikom na zelenu strelicu iznad. 

Konferencija ima za cilj istražiti ustrojstvo, vjersko-prosvjetne ustanove, vakufe i ulemu koja je djelovala na području MIZ Tešanj od osnivanja prvog džemata u Tešnju u doba osmanske uprave u BiH do današnjih dana. Naime, u osmansko doba područje Tešnja imalo je razvijen vjerski život kojeg su činili džemati i imami, mektebi i muallimi, medrese i muderisi, vakufi i mutevelije, muftije i kadije, a koji predstavljaju neodvojiv dio historije Islamske zajednice u Tešnju. Nakon Berlinskog kongresa i okupacije Bosne i Hercegovine, austrougarska vlast 1882. osniva Rijaset i Ulema-medžlis čime se organizaciono odvaja Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini od dotadašnjeg duhovnog vođstva u Carigradu. Ove 2024. godine navršava se 140 godina od naredbe Zemaljske vlade za BiH iz 1884. godine o postavljenju privremenih vakufskih komisija kada su u svim kotarima postavljene vakufske komisije koje su se sastojale od kadije, kao predsjednika, dvojice članova upravnog medžlisa, jednog imama i jednog muderrisa (ako je u kotaru bila medresa) ili hodže. Ovom naredbom uspostavljena je i Vakufska komisija u Tešnju čime je u administrativnom smislu započela povijest modernog ustrojstva Islamske zajednice u Tešnju.

Prijave za naučnu konferenciju otvorene su za sve naučnike i istraživače koji mogu doprinijeti rasvjetljavanju bogate povijesti Islamske zajednice u Tešnju. Aplikantima/icama se sugeriše da teme budu usmjerene prema sljedećim oblastima:

 1. Vakufske i vjersko-prosvjetne ustanove u Tešnju za vrijeme Osmanske države
  1. Prva džamija i prvi džemat u Tešnju
  1. Džamije u Tešnju do 1878. godine
  1. Sibjan-mektebi u Tešnju do austrougarske okupacije
  1. Medresa u Tešnju do 1878. godine
  1. Vakufi Tešnja do 1878. godine
  1. Ulema Tešnja do 1878. godine
 • Islamska zajednica u Tešnju tokom austro-ugarske uprave do kraja Prvog svjetskog rata
  • Moderno ustrojstvo IZ u Tešnju  
  • Uspostava i rad Vakufske komisije i kasnije Vakufskog povjerenstva u Tešnju
  • Medresa, sibjan-mektebi, mektebi-ibtidaije i islamska vjeronauka u Tešnju
  • Stanje vakufa u Tešnju u vrijeme austrougarske uprave
  • Bošnjačka muslimanska društva u Tešnju
  • Ilmija i ulema u Tešnju i njen spisateljski rad
  • Islamska zajednica u Tešnju u medijima austro-ugarskog perioda
 • Islamska zajednica u Tešnju od kraja Prvog do kraja Drugog svjetskog rata
  • Uspostava imamata u Tešnju
  • Vjersko-prosvjetne ustanove
  • Vakufi (Vakuf Gazi Husrev-bega u Tešnju)
  • Rad „El-Hidaje“ ili drugog udruženja imama-matičara, šerijatskih sudaca i sl. u Tešnju
  •  Pisana riječ tešanjskih alima između dva svjetska rata
  • Imami i službenici Islamske zajednice u NOB-u
  • Vjerski život Bošnjaka muslimana u Tešnju tokom Drugog svjetskog rata
 • Islamska zajednica u Tešnju od kraja Drugog svjetskog rata do 1990.
  • Formiranje Odbora IZ Tešanj, uspostava vjersko-prosvjetne službe
  • Vakufi u Tešnju, oduzimanje vakufa, nacionalizacija vakufske imovine, uvođenje članarine
  • Mektebi u Tešnju, prestanak vjerske pouke u mektebima i ponovno uspostavljanje mektepske nastave u džamijama ili mesdžidima
  • Ramazan u Tešnju, teravih-imami, softe, prikupljanje zekata i sadekatul-fitra
  • Ilmija u Tešnju
 • Islamska zajednica u Tešnju od 1990. do danas
  • Formiranje Medžlisa IZ Tešanj
  • Imami i službenici Islamske zajednice u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu
  • Vjerski život Bošnjaka muslimana u Tešnju tokom Agresije
  • Uništavanje vjersko-prosvjetnih objekata i vakufske imovine u Tešnju
  • Obnova porušenih islamskih vjerskih i vakufskih objekata u Tešnju
  • Struktura MIZ Tešanj: Vjersko-prosvjetna služba, administrativno-pravna služba, džemati, imami
  • Vjersko-prosvjetni rad u Tešnju od 1990. do danas
  • Specifičnost vjersko-prosvjetnog života u Tešnju (zekat i sadekatul-fitr, Preporod, broj hadžija i druge specifičnosti)
  • Islamska zajednica u Tešnju i vjerski život na području Medžlisa Tešanj u bosanskohercegovačkim medijima.

Prijava treba sadržavati:

 • Ime i prezime aplikanta/ice, njegovo/njeno zvanje i naziv institucije na kojoj djeluje
 • Naslov rada
 • Sažetak (do 300 riječi)
 • Kraću biografiju (do 200 riječi u trećem licu)
 • Aktivnu email adresu

Prijave na bosanskom jeziku dostaviti do ponedjeljka 1. jula 2024. godine na e-mail: info@iitb.ba.

Na prijave će se odgovoriti do ponedjeljka 15. jula 2024. godine. Aplikanti/ice čiji radovi budu prihvaćeni obavezuju se da će dostaviti konačnu verziju teksta do 10. decembra 2024. godine kako bi isti mogao biti uključen u zbornik s naučnog skupa.

Radni jezik naučne konferencije je bosanski jezik.

Za sve eventualne nejasnoće molimo Vas da nam se javite na e-mail: info@iitb.ba.